SandraN

59 tekstów – auto­rem jest San­draN.

Tak wiele osób przed­sta­wia siebie ja­ko ta­kich " bo­jowych", a gdy jest już woj­na, to nag­le wszys­cy niedysponowani... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 lutego 2016, 09:18

Praw­dziwą miłość poz­nasz nie po pięknych słowach, ale po trud­nych chwi­lach, które ra­zem przet­rwa­liście, a w których miłość po­zor­na już daw­no przes­tałaby istnieć. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 listopada 2015, 16:06

Życie sa­mo w so­bie nie ma sen­su, ale żeby ten sens mu na­dać mu­sisz zna­leźć coś lub ko­goś, co mu go nada. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 września 2015, 20:45

Praw­dzi­wa miłość jest wte­dy, kiedy nie­szczęście ukocha­nej oso­by bo­li cię tak sa­mo moc­no jak­by było twoim. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 lipca 2015, 23:42

Ludzie zaw­sze się do­war­tościowują, szko­da tyl­ko, że tak często czyimś kosztem... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 lutego 2015, 14:01

To od­mien­ność jest po­wodem konfliktów 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 stycznia 2015, 09:40

Ludzki ga­tunek jest chy­ba naj­bar­dziej nielo­gicznym emoc­jo­nal­nie ze wszystkich... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 stycznia 2015, 00:14

Harmonia wewnętrznych demonów

Roz­dział 15
Nie spałam całą noc. Eli­zabeth na­dal nie od­bierała te­lefo­nu. Czy można ufać wam­pi­rom? To na­wet głupie py­tanie. Oczy­wiście, że nie. Zag­ro­ziłam Alo­kar­do­wi, że jeśli Eli­zabeth coś się sta­nie, za­bije go. Czy [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 listopada 2014, 20:12

Harmonia wewnętrznych demonów

Roz­dział 14
Z tych wszys­tkich roz­myślań wyw­nios­ko­wałam tyl­ko jedną rzecz, a taką, że jeszcze wielu rzeczy o so­bie nie wiem. Sta­ruszka wspo­minała o tym, że mo­je mo­ce będą się roz­wi­jać, ale o rozumieniu [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 13 listopada 2014, 16:48

Harmonia wewnętrznych demonów

Roz­dział 13
Halę szkolną wy­pełniał za­pach gu­my, nasza kla­sa roz­grze­wała się. Trwała lek­cja wycho­wania fi­zyczne­go. Nie cier­piałam wf, po­dob­nie jak Eli­zabeth, dla­tego nie ćwiczyłyśmy i sie­działyśmy na ław­ce. Nie po to, wyb­rałyśmy profil [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 listopada 2014, 14:45

SandraN

7.12.1996 woj. - Kujawsko - Pomorskie

Zeszyty
  • xxx – xxx

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SandraN

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

19 lutego 2016, 17:16SandraN sko­men­to­wał tek­st Tak wiele osób przed­sta­wia [...]

19 lutego 2016, 17:01SandraN sko­men­to­wał tek­st Tak wiele osób przed­sta­wia [...]

19 lutego 2016, 10:30aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Tak wiele osób przed­sta­wia [...]

19 lutego 2016, 09:18SandraN do­dał no­wy tek­st Tak wiele osób przed­sta­wia [...]

3 listopada 2015, 20:46Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą miłość poz­nasz nie [...]

3 listopada 2015, 18:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą miłość poz­nasz nie [...]

3 listopada 2015, 18:30Cris sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą miłość poz­nasz nie [...]

3 listopada 2015, 16:06SandraN do­dał no­wy tek­st Prawdziwą miłość poz­nasz nie [...]

10 września 2015, 21:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Życiesamo w so­bie nie [...]

10 września 2015, 20:45SandraN do­dał no­wy tek­st Życiesamo w so­bie nie [...]